Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine(15.12.2020)

Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine(15.12.2020)

Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine

Bilindiği üzere, Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7257 sayılı Kanun, 02/12/2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce ilgili kanun kapsamında yapılacak uygulama aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

1) İlgili kanunun 2.maddesi gereği; 31/01/2020 tarihine kadar ödenmeyen ve 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesi gereği iki katına çıkarılarak son ödeme tarihi 7226 sayılı Kanun gereği  28/12/2020 tarihine kadar ertelenen 2020 yılı Ruhsat Bedellerinin, 7257 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda tek kat olarak uygulanması ve 01/02/2020 tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılarak ruhsat bedeli olarak ödenebilmesi hususunda, Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem kayıtlarında gerekli tahakkuk ve düzenlemeler yapılmış olup ödemeleri yine Genel Müdürlüğümüzün T. Vakıflar Bankası nezdindeki “ Kurumsal Tahsilat” hesabından yapılacaktır.

2) İlgili kanunun 3.maddesi gereği; Temdit İşletme Projesinin 12 ay öncesinden verilmesine ilişkin düzenleme, işletme projesi hazırlanmasında gerekli olan makul süreler de göz önünde bulundurularak, işletme ruhsat süresi 02/06/2022 tarihi ve sonrasında bitecek olan ruhsatlar için uygulanacaktır. 02/06/2022 tarihi ve sonrasında ruhsat süresi bitecek olan ruhsatların 7257 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 12 ay önceden işletme projesi vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten önce işletme ruhsat süresi biten ruhsatlar için ise 7164 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemler tesis edilmeye devam edilecektir.

 3) İlgili kanunun 3.maddesi gereği; Bu fıkrada belirtilen taleplere ilişkin müracaatlarda 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belgenin sunulmaması halinde talep reddedilerek, süresi dolan ruhsatlar iptal edilecektir.Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.