ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (12.01.2021)

ARAMA RUHSATI TALEPLERİ DEVİR TALEPLERİ TEMDİT TALEPLERİ RÖDÖVANS TALEPLERİ İHALE ONAYI TALEPLERİ

2021 Yılı Ruhsat Bedelleri Hakkında

Bilindiği üzere yürürlükte bulunan maden ruhsatları ile ilgili olarak 3213 Sayılı Maden Kanunu’ nda: Ruhsat bedeli, cezalar ve diğer yaptırımlar: Madde 13 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/9 md.) “(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/13 md.) Ruhsat bedellerinin tamamının her yıl ocak ayının sonuna kadar yatırılması zorunludur. I. Grup (a) bendi maden ruhsatları hariç diğer …

Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine(15.12.2020)

Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine

Bilindiği üzere, Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7257 sayılı Kanun, 02/12/2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce ilgili kanun kapsamında yapılacak uygulama aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

1) İlgili kanunun 2.maddesi gereği; 31/01/2020 tarihine kadar ödenmeyen ve 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesi gereği iki katına çıkarılarak son ödeme tarihi 7226 sayılı Kanun gereği  28/12/2020 tarihine kadar ertelenen 2020 yılı Ruhsat Bedellerinin, 7257 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda tek kat olarak uygulanması ve 01/02/2020 tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılarak ruhsat bedeli olarak ödenebilmesi hususunda, Genel Müdürlüğümüz bilgi işlem kayıtlarında gerekli tahakkuk ve düzenlemeler yapılmış olup ödemeleri yine Genel Müdürlüğümüzün T. Vakıflar Bankası nezdindeki “ Kurumsal Tahsilat” hesabından yapılacaktır.

2) İlgili kanunun 3.maddesi gereği; Temdit İşletme Projesinin 12 ay öncesinden verilmesine ilişkin düzenleme, işletme projesi hazırlanmasında gerekli olan makul süreler de göz önünde bulundurularak, işletme ruhsat süresi 02/06/2022 tarihi ve sonrasında bitecek olan ruhsatlar için uygulanacaktır. 02/06/2022 tarihi ve sonrasında ruhsat süresi bitecek olan ruhsatların 7257 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 12 ay önceden işletme projesi vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten önce işletme ruhsat süresi biten ruhsatlar için ise 7164 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemler tesis edilmeye devam edilecektir.

 3) İlgili kanunun 3.maddesi gereği; Bu fıkrada belirtilen taleplere ilişkin müracaatlarda 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belgenin sunulmaması halinde talep reddedilerek, süresi dolan ruhsatlar iptal edilecektir.Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (15.12.2020)

ARAMA RUHSATI TALEPLERİ DEVİR TALEPLERİ İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ TEMDİT TALEPLERİ RÖDÖVANS TALEPLERİ HİSSE PAYI DEVRİ TALEPLERİ

Maden Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM’de kabul edildi

Maden Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM’de kabul edildi

Kanunla maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılacak.
Maden Kanunu’na göre ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için ayrı ayrı yüzde 4 gecikme zammı uygulanacak ve bu rakam haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılacak, aksi halde ruhsat iptal edilecek.
Ruhsatların süre uzatım taleplerinde, ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 12 ay öncesinde talepte bulunma şartı getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 100 bin lira idari para cezası uygulanacak, ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 6 ay öncesine kadar da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedilerek ruhsatları süre sonunda iptal edilecek ve ilgili saha ihale yoluyla ruhsatlandırılacak. Rödövans sözleşmesiyle çalışılan ruhsat sahalarında, devralanın kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler ve madencilik faaliyetleri kapsamında alınan bütün izinler, devredilen ruhsatlarda da aynen korunacak.
Maden Kanunu kapsamında işletme izni veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce izin verilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın işletme izni alanı dışındaki mücavir sahalara yirmi metreye kadar taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi veya işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (13.10.2020)

ARAMA RUHSATI TALEPLERİ DEVİR & TESCİL TALEPLERİ İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ TEMDİT TALEPLERİ İHALE ONAYI TALEPLERİ HİSSE PAYI DEVRİ TALEPLERİ RÖDÖVANS TALEPLERİ

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (06.10.2020)

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (06.10.2020) ARAMA RUHSATI TALEPLERİ DEVİR & TESCİL TALEPLERİ İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ TEMDİT TALEPLERİ İHALE ONAYI TALEPLERİ HİSSE PAYI DEVRİ TALEPLERİ RÖDÖVANS TALEPLERİ

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (30.06.2020)

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (30.06.2020) ARAMA RUHSATI TALEPLERİ DEVİR TALEPLERİ İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ TEMDİT TALEPLERİ HİSSE PAYI DEVRİ TALEPLERİ

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (23.06.2020)

ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar Taşınmaz Komisyonunca MAPEG Tarafından İşlemlerinin Devam Edilmesi Uygun Bulunan Talepler Listesi (23.06.2020) ARAMA RUHSATI TALEPLERİ DEVİR TALEPLERİ İŞLETME RUHSAT TALEPLERİ RÖDÖVANS TALEPLERİ TEMDİT TALEPLERİ HİSSE PAYI DEVRİ TALEPLERİ

Daimi Nezaretçi Uzaktan Eğitim Duyurusu

Daimi Nezaretçi Uzaktan Eğitim Duyurusu 1-      Daimi Nezaretçi Eğitimi 23.06.2020 – 26.06.2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr ) üzerinden gerçekleştirilecektir. 2-      Katılımcılarına SMS yolu ile de ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. 3-      Eğitimler uzaktan eğitim şeklinde 4 gün süre ile verilecektir. Ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır. Her derse ait videoların izlenmesi gerekmektedir. İzlenme kayıtları Genel …