2021 Yılı Ruhsat Bedelleri Hakkında

2021 Yılı Ruhsat Bedelleri Hakkında

Bilindiği üzere yürürlükte bulunan maden ruhsatları ile ilgili olarak 3213 Sayılı Maden Kanunu’ nda:

Ruhsat bedeli, cezalar ve diğer yaptırımlar:
Madde 13 – (Değişik: 4/2/2015 – 6592/9 md.)
"(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/13 md.) Ruhsat bedellerinin tamamının her yıl ocak ayının sonuna kadar
yatırılması zorunludur. I. Grup (a) bendi maden ruhsatları hariç diğer grup madenlerin ruhsat bedelleri Genel
Müdürlüğün belirlediği bankada (ödemeler yine Genel Müdürlüğün T. Vakıflar Bankası nezdindeki
 “ Kurumsal Tahsilat” hesabından yapılacaktır.)açılacak hesaba yatırılır.
Yatırılan işletme ruhsat bedelinin %50’si genel bütçeye
gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimince Hazine hesabına on beş işgünü içinde aktarılır. I. Grup (a) bendi
madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı
hesabına, diğer illerde ise il özel idaresi hesabına yatırılır. (Değişik cümle:25/11/2020-7257/2 md.) Ruhsat bedelinin
tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmın o yıl haziran ayının son gününe kadar
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında artırılarak ruhsat bedeli olarak
yatırılması zorunludur, aksi halde ruhsat iptal edilir. Ruhsat bedellerinin yatırılması ile ilgili ruhsat sahibine ayrıca
herhangi bir tebligat ve bildirim yapılmaz...."

şeklinde düzenlenmiştir. Bu nedenle ruhsat sahiplerinin bu hususu dikkatlerine sunarız.

Ruhsat bedelinizi bilmiyorsanız 0 312 223 59 58 nolu telefondan destek alabilirsiniz.