176. Grup İhale İlanı

176. Grup İhale İlanı

176. Grup İhale İlanı

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
           

Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı

3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren;

Kastamonu-Çankırı illeri dahilinde bulunan ER:3393297 sayılı (7.000,24 ha.) IV. Grup maden sahası (Kuvars-Feldispat),

Kırşehir ili dahilinde bulunan ER:3393273 sayılı (2.134.93 ha.) IV. Grup maden sahası (Feldispat),

Kırklareli- Tekirdağ illeri dahilinde bulunan ER:3393448 sayılı (4.899.93 ha.) IV. Grup maden sahası (Bentonit),

Muş- Erzurum illeri dahilinde bulunan ER:3393631 sayılı (2.925.87 ha.) IV. Grup maden sahası (Alçıtaşı),

Bolu ili dahilinde bulunan ER:3393785 sayılı (8.241.82 ha.) IV. Grup maden sahası (Perlit), 

Ankara – Eskişehir illeri dahilinde bulunan ER:3388442 sayılı (8.550.22 ha.) IV. Grup maden sahası (Sepyolit),

Olmak üzere toplam 6 adet maden sahası Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir.

İhalesi yapılacak ER:3393297, ER:3393273, ER:3393448, ER:3393631, ER:3393785 ve ER:3388442 sayılı sahalara ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında 05/06/2020 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır.

1-   İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir.

2-   Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3-   İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile “Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır.

4-   Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için;  ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

5-   İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz.

6-    İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

7-   Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra;

     a)  Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna gelecektir.

b)  Kapalı teklifi Genel Müdürlük’ce belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c)  İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.

e)  İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir.

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi  (Bintürklirası) Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır.

Ek-1: Ankara- Eskişehir Sepyolit ER:3388442 İhale Bilgileri

Ek-2: Bolu Perlit ER:3393785 İhale Bilgileri

Ek-3: Kastamonu- Çankırı Kuvars- Feldispat ER:3393297 İhale Bilgileri

Ek-4: Kırklareli-Tekirdağ Bentonit ER:3393448 İhale Bilgileri

Ek-5: Kırşehir Kuvars- Feldispat ER:3393273 İhale Bilgileri

Ek-6: Muş – Erzurum Alçıtaşı ER:3393631 İhale Bilgileri